Komanda

Ph.D. Lāsma Latsone
Liepājas Universitātes asociētā profesore

Statuss projektā: Projekta vadītāja

Pētnieciskās intereses:
starpkultūru izglītība, vispārīgā pedagoģija, garīgums izglītībā

Plānotais ieguldījums projektā:
Paša projekta vadīšana un ar to saistīto izaicinājumu sasniegšana

Dr.paed. Pāvels Jurs
Liepājas Universitātes profesors

Statuss projektā: Galvenais pētnieks

Pētnieciskās intereses:
pilsoniskā audzināšana, pilsoniskā izglītība, pilsoniskā līdzdalība

Plānotais ieguldījums projektā:
Izglītība un izglītības vērtības piedzīvo noteiktas transformācijas atbilstoši konkrētā laikmeta tendencēm, sociālekonomiskai situācijai, politiskai ideoloģijai un kultūrvēsturiskai ietekmei. Projekta ietvaros tiks pētītas Latvijas izglītības vērtības vēsturiskā perspektīvā.

Dr.oec. Maira Leščevica
Vidzemes augstskolas profesore

Pētnieciskās intereses:
ekouzņēmējdarbība, aprites ekonomika, sociālā uzņēmējdarbība

Plānotais ieguldījums projektā:
Piedalīšanās projektā un apakšgrupas vadība par tēmu “Izglītība
kā vērtība sociālekonomiskā un uzņēmējdarbības kontekstā”.
Kopumā pētījums nodrošinās cilvēkkapitāla, sabiedrības,
uzņēmēju un darba ņēmēju izpratni un viedokļus par to, kāda ir
bijusi augstākās izglītības vērtība, kāda ir šobrīd un kāda
varētu būt nākotnē.

Dr.paed. Maija Ročāne
Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes docente

Pētnieciskās intereses:
atbildība, pārliecība, pašvadīta mācīšanās, vērtēšanas stratēģija, vērtības

Plānotais ieguldījums projektā:
Projektā plānoju aktīvi darboties projekta kopējā komandā, kā arī ar kolēģiem darba grupā “Izglītība kā vērtība pedagogu sagatavošanā”; veikt zinātnisko avotu un dažādu izglītības procesu sabiedrībā analīzi; piedalīties starpdisciplināras pētījumu metodoloģijas izveidē un aprobācijā, izmantojot starptautisku pētījumu pieredzi un zināšanas, kā arī teorētisko izziņas avotu un empīriskajā izpētē gūtās atziņas ietvert zinātniskajās publikācijās.

Dr.paed. Linda Pavītola
Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekāne, profesore

Pētnieciskās intereses:
dažādības pedagoģiskie aspekti, kultūras vērtību apzināšanās un radošā pašizpausme personības pilnveidei

Plānotais ieguldījums projektā:
Vadīt pētnieku grupu temata “Izglītības kā vērtības izpratne un transformācija kultūras kontekstā” izpētē, pētījumu rezultātu analīzē un sintēzē, izdarot secinājumus un izstrādājot rekomendācijas sociālās un kultūras jomas politikas veidotājiem. Iesaiste pētījuma rezultātu izplatīšanā,  publikāciju veidošanā un izglītības vērtību popularizēšanā sociālajā vidē.

Dr.paed. Velta Ļubkina
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesore un Reģionālistikas zinātniskā institūta direktore

Pētnieciskās intereses:
transformatīvā digitālā mācīšanās, sociālās inovācijas

Plānotais ieguldījums projektā:
Projektā vadu darba grupu “Izglītība kā vērtība sociālā atbalsta jomā”.

Dr.psych. Ingūna Griškēviča
Liepājas Universitātes docente

Pētnieciskās intereses:
saskarsme, uzvedība, sociāli emocionālā mācīšanās, psiholoģiskā labizjūta, kognitīvās spējas

Plānotais ieguldījums projektā:
Izglītības vērtību transformācija sociālā atbalsta jomā. Dzīves kvalitāte kā izglītības vērtību transformējošās lomas caurvija. Izglītības vērtību psiholoģiskās transformācijas sociālā atbalsta sniedzēju un saņēmēju dialogā.

Dr.oec. Iveta Mietule
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesore

Pētnieciskās intereses:
augstākās izglītības pārvaldība, cilvēkresursi un digitalizācija, ekonomiskā izaugsme, sabiedrības labklājība

Plānotais ieguldījums projektā:
Augstākā izglītība piedzīvo noteiktas transformācijas un izaicinājumus gan Latvijā, gan pasaulē kopumā, ka rada nepieciešamību pēc jaunām pieejām un metodēm gan augstākās izglītības īstenošanā, gan šīs jomas sekmīgai integrācijai kopējā ekosistēmā. Projekta ietvaros tiks pētīta augstākās izglītības radīto vērtību ietekme uz ekonomisko izaugsmi un sabiedrības labklājību, t.sk., tiks apkopots augstākās izglītības radīto vērtību kvantitatīvais novērtējums un analizēti augstākās izglītības nākotnes izaicinājumi.

Dr.paed. Svetlana Ušča
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docente

Pētnieciskās intereses:
pirmsskolas izglītība, skolotāju izglītība, komunikatīvā kompetence

Plānotais ieguldījums projektā:
Dalība izglītības kā vērtības pedagogu sagatavošanā un sociālā atbalsta jomā izpētē, publikāciju sagatavošanā un rezultātu popularizēšanā.

Mg.sc.educ. Santa Striguna
Liepājas Universitātes lektore

Pētnieciskās intereses:
profesionālā kompetence, sociālā labklājība, sociālo darbinieku izglītība

Plānotais ieguldījums projektā:
Sociāli ekonomiskā situācija ir viens no izglītības un izglītības vērtību transformāciju ietekmētājiem. Sociālā atbalsta sniegšana notiek dialogā starp sociālās jomas speciālistiem kā atbalsta sniedzējiem un klientiem kā problēmu ierosinātājiem, veicinot katra individuālo resursu aktualizāciju un atklāsmi. Projekta ietvaros tiks pētītas izglītības vērtības transformācijas sociālā atbalsta jomā.

Mg.sc.educ. Vija Melbārde
Vidzemes Augstskolas lektore

Pētnieciskās intereses:
cilvēkkapitāls, reģionālā attīstība, viedā ekonomika

Plānotais ieguldījums projektā:
Zināšanu ekonomika izvirza jaunas prasības galvenajam ekonomiskajam resursam – cilvēkkapitālam, akcentējot nepieciešamību apgūt daudzveidīgas kompetences, kuras nodrošināt spēj tikai kvalitatīva izglītības sistēma. Projekta ietvaros tiks pētīta cilvēkkapitāla koncepta evolūcija un transformācija globālajā zināšanu ekonomikā, novērtēti cilvēkkapitāla izglītības kvantitatīvie un kvalitatīvie aspekti Latvijā uzņēmējdarbības attīstības kontekstā.

Mg.sc.env. Zane Gusta
Liepājas Universitātes Vadības un sociālo zinātņu lektore
Banku augstskolas doktorante

Pētnieciskās intereses:
uzņēmējdarbība, rekreācija, labjūta, labjūta darba vidē

Plānotais ieguldījums projektā:
Piedalīšanās projektā un apakšgrupas pētniece tēmai “Izglītība kā vērtība sociālekonomiskā un uzņēmējdarbības kontekstā”. Projekta ietvaros tiks pētīts cilvēkkapitāla, sabiedrības, uzņēmēju un darba ņēmēju izpratni un viedokļus par to, kāda ir bijusi augstākās izglītības vērtība, analizēta esošā situācija, un kādas varētu būt nākotnes attīstības perspektīvas, t.sk., tiks veikts augstākās izglītības cilvēkkapitāla vērtību novērtējums labjūtas kontekstā.

Mg.iur.translat. Elita Špehte
Liepājas Universitātes doktorante

Pētnieciskās intereses:
izglītība, izglītības vērtības, skolotājs

Plānotais ieguldījums projektā:
Izglītība atbrīvo intelektu, iztēli un ir būtiska pašcieņai. Tā ir labklājības atslēga un paver iespējas, ļaujot ikvienam no mums dot ieguldījumu progresīvā, veselīgā sabiedrībā. Projekta ietvaros tiks pētītas Latvijas izglītības vērtības – izaicinājumu un attīstības perspektīvas.

Mg.sc.educ. Ivita Pelnēna
Liepājas Universitātes doktorante

Pētnieciskās intereses:
caurviju prasmes, pašvadīta mācīšanās, skolotāja pedagoģiskais darbs

Plānotais ieguldījums projektā:
Skolēns un skolotājs ir būtiska jebkuras sabiedrības attīstības un vērtību transmisijas daļa, tomēr šobrīd 21.gs., kad strauji mainīgajā pasaulē iepriekšējo paaudžu zināšanu apguve piekāpjas jaunu izglītības vērtību priekšā, būtiski ir pētīt skolēna un skolotāja lomu jaunajā izglītības vērtību modelī. Projekta ietvaros tiks pētīta skolēna un skolotāja kā izglītības vērtības transformācija vēsturiskajā perspektīvā.

Mg.sc.sal. Dace Stieģele
Liepājas Universitātes doktorante

Pētnieciskās intereses:
augstskolu pedagoģija, mākslu terapija, pedagoģiskā supervīzija

Plānotais ieguldījums projektā:
Izglītības un izglītības vērtību transformācija noris visos izglītības līmeņos. Augstākās izglītības uzdevums ir nodrošināt iespēju studentiem apgūt mūsdienu mainīgajam darba tirgum atbilstošas kompetences. Projekta ietvaros tiks pētīta izglītības kā vērtības transformācija studentu un pasniedzēju mijietekmes rezultātā.

Mg.math, Mg.oec. Santa Lemša
Vidzemes Augstskolas doktorante

Pētnieciskās intereses:
Digitālās ekosistēmas un ‘Advanced Analytics’ attīstība Latvijas organizācijās

Plānotais ieguldījums projektā:
Uzņēmēju un darba ņēmēju izpratnes un viedokļu analīze par to, kāda ir bijusi augstākās izglītības vērtība, kāda tā ir šobrīd un kāda varētu būt nākotnē.

Mg.oec. Lāsma Balceraite
RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas studiju daļas vadītāja, lektore, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas maģistrante

Pētnieciskās intereses:
izglītība, izglītības vērtības, mūžizglītība, pieaugušo izglītība, motivācija

Plānotais ieguldījums projektā:
Projekta ietvaros tiks pētīts – izglītības vērtību transformācija mūžizglītībā.

Ph.D. Kaspars Vārpiņš
Liepājas Universitātes lektors

Pētnieciskās intereses:
e-studijas, jauniešu drošība, sabiedrības drošība

Plānotais ieguldījums projektā:
Mans galvenais ieguldījums projektā “Izglītības vērtības transformācija sociālās kopienas kultūras un ekonomiskajai izaugsmei” ir šīs mājaslapas izveidošana un aktualizēšana. Protams, iespēju robežās iesaistīšos arī citās projekta aktivitātēs.