Projekta apraksts

Projekta numurs
Izp-2020/1-0178

Projekta realizēšanas laiks
2021.gada janvāris – 2023.gada decembris

Projektu īsteno
Liepājas Universitāte sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Vidzemes Augstskolu

Zinātnes nozare
Sociālās zinātnes

Projekta mērķis ir orientēts uz izglītības vērtības ietekmes izpēti Latvijas sabiedrības izaugsmē sociālekonomiskajā un kultūras kontekstā.

Paredzēts pētīt izglītības vērtību (IzV) no sekojošiem aspektiem:

  1. IzV izpratne Latvijas sabiedrībā (fokusgrupas – skolotāji, sociālā darba un kultūras jomas speciālisti, uzņēmēji);
  2. IzV un kultūra (izglītošanās, iesaistoties kultūras aktivitātēs, un kultūras iestāžu ieguldījums izglītības pilnveidē);
  3. IzV un uzņēmējdarbība (izglītības ietekme uzņēmēju tvērumā; potenciālais uzņēmēju ieguldījums izglītības sistēmas pilnveidē);
  4. IzV un sociālie pakalpojumi iekļaujošas sabiedrības veidošanā;
  5. humānā kapitāla sociālās atdeves pētniecības metodoloģisko pieeju un to īstenošanas pieredzes izpēte starptautiskā kontekstā.

Piešķirtais finansējums: 300 000 EUR

Pētījuma gaitā sadarbosies trīs Latvijas reģionālās augstskolas, tādā veidā akcentējot nepieciešamību valstī pēc policentriskas attīstības, rezultātus aprobējot starptautiskās zinātniskās konferencēs, publikācijās un izglītojošos pasākumos. Iegūtie pētījuma dati tiks izmantoti augstskolu darbā studiju procesa satura pilnveidei, tiks izstrādātas rekomendācijas pētījumā iesaistīto reģionu rīcībpolitikas veidotājiem. Pētniecībā iegūtie tiks prezentēti un skaidroti plašākai sabiedrībai, lai veidotu mūsdienām atbilstošu izpratni par izglītību kā vērtību, kas nepieciešama sabiedrības garīgajai un ekonomiskajai izaugsmei.

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020.gada konkurss